Cipralex (escitalopram)

:: domů ::    :: reklama + kontakt :: 

užívání cipralexu - nežádoucí účinky - cipralex - antidepresivum- www.cipralex.psychoweb.cz

Info o webu cipralex.psychoweb.cz

Dozvíte se:
Na co cipralex účinkuje - jak pomáhá při depresi a úzkostných poruchách
Příbalová informace - leták k cipralexu
Možné nežádoucí účinky a vysazování cipralexuVyloučení odpovědnosti
: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

 

Čtení:

Cipralex - účinky a užívání


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Cipralex (escitalopram) patří do skupiny léků N06AB10, kde se nachází ještě množství dalších léků od jiných výrobců, avšak se stejnou účinnou látkou, jíž je escitalopramum: Alvoplex, Anxila, Depresinal, Despra, Elicea, Escirdec Neo, Escitalopram Mylan, Escitalopram Orion, Escitalopram Vera, Escitil, Esoprex, Esprolan, Isozyloram, Itakem, Lenuxin a Miraklide.
Tablety Cipralex se u nás vyskytují v různě velkých baleních, vždy s 10 mg escitalopramu.

Antidepresiv se rozlišuje několik druhů; Cipralex patří mezi tzv. SSRI – tzv. inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Serotonin je chemická látka (neurotransmiter), která v určitých částech mozku zajišťuje přenos signálu mezi neurony – mozkovými buňkami. Serotonin ovlivňuje náladu a je-li jej málo, vzniká útlum nálady. SSRI antidepresiva se starají o to, aby si neurony mohly mezi sebou předávat více serotoninu. Podrobné informace najdete na www.deprese.psychoweb.czjak v mozku fungují antidepresiva.

Cipralex se používá k léčbě deprese a některých úzkostných poruch: panická porucha (ataky velmi silné úzkosti doprovázené strachem o život), panická porucha s agorafobií (strach z prostranství, obchodů, strach opustit byt...), sociální fobie (úzkost pociťovaná ve společenských situacích, v komunikaci, při společném jídle, pití apod.), generalizovaná úzkostná porucha (permanentní obavy o všechno možné, zlé předtuchy, přehnaná starostlivost o druhé), obsedantně-kompulzivní porucha (rituály, např. mytí rukou, narovnávání věcí, šlapání na určité dlaždice, kontrolování, že je zamčeno...; tyto rituály mají chránit před úzkostí).
Více o užívání Cipralexu

Léčbu deprese i úzkostných poruch je vhodné doplnit i psychologickými postupy. Jednou z takových možností jsou kurzy www.zlutasova.cz, online programy proti depresi a k navození duševní rovnováhy. Jejich velkou výhodou je obrovské množství informací a možností práce na své osobnosti a snadná dostupnost – programů se účastníte z pohodlí domova přes internet.
Své duševní zdraví si můžete otestovat online psychologickým testem MENFIT.

Vybrané informace z oficiálního Souhrnu údajů o přípravku:

Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Následující zvláštní upozornění a opatření se vztahují na celou skupinu SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu).

Použití u dětí a mladistvých do 18 let
Cipralex by neměl být používán k terapii [léčbě] dětí a mladistvých do 18 let. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita [nepřátelské chování ] (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a mladistvých léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří dostávali placebo [jakoby lék, ale bez účinné látky]. Nicméně, jestliže je rozhodnutí o léčbě založeno na klinické potřebě, pacient by měl být pečlivě sledován pro výskyt sebevražedných symptomů [příznaků]. Navíc nejsou k dispozici údaje o dlouhodobé bezpečnosti u dětí a mladistvých týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních [tj. myšlení, pozornost, paměť aj. funkce] a behaviorálních [tj. chování] funkcí.

Paradoxní úzkost
U některých pacientů s panickou úzkostnou poruchou se při zahájení léčby antidepresivy mohou zvýraznit symptomy [viz výše] úzkosti. Tato paradoxní reakce obvykle odezní během dvou týdnů léčby. Ke snížení pravděpodobnosti výskytu anxiogenního [navozujícího úzkost] účinku se doporučuje léčbu zahájit nižší úvodní dávkou.

Třezalka tečkovaná
Současné užívání SSRI a rostlinných přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) může zvýšit riziko výskytu nežádoucích reakcí.

Příznaky z vysazení doprovázející ukončení léčby
Příznaky z vysazení jsou běžné při ukončování léčby, obzvláště pokud je ukončení náhlé. V klinických studiích se vyskytovaly nežádoucí účinky během ukončování léčby u 25 % pacientů léčených escitalopramem a u 15 % pacientů užívajících placebo [viz výše].
Riziko výskytu příznaků z vysazení závisí na několika faktorech, k nimž patří délka léčby, dávka užívaná během léčby a rychlost snižování dávky. Závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie [mravenčení] a pocitů elektrických výbojů), poruchy spánku (včetně nespavosti a živých snů), agitovanost [rozrušení] nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, tremor [třes], zmatenost, pocení, bolesti hlavy, diarea [průjem], palpitace [bušení srdce], emoční labilita, podrážděnost a poruchy zraku se vyskytly nejčastěji. Tyto symptomy jsou obvykle mírné až střední, ale u některých pacientů může být jejich intenzita závažná.
Příznaky se obvykle objevují během prvních dnů po ukončení léčby, ale mohou se též sporadicky vyskytnout u pacientů, kteří zapomněli užít předepsanou dávku.
Příznaky obvykle spontánně odezní během dvou týdnů, ale u některých pacientů mohou přetrvávat delší dobu (2-3 měsíce či déle). Při ukončování léčby se proto doporučuje vysazovat escitalopram postupným snižováním dávky během několika týdnů nebo měsíců, dle individuální potřeby pacienta.

Alkohol
Při současném požití alkoholu a escitalopramu se nepředpokládají farmakodynamické ani farmakokinetické interakce [tj. vzájemné působení léku a alkoholu]. Avšak podobně jako při užívání jiných psychofarmak [léky proti psychickým poruchám] se nedoporučuje požívat alkohol během léčby.

Těhotenství
Klinické údaje s užíváním escitalopramu v těhotenství jsou pouze omezené.
Ve studiích reprodukční toxicity [tj. toxických vlivů na plod] prováděných s escitalopramem u potkanů byly pozorovány embryo-fetotoxické účinky [tj. toxické účinky na embryo a plod], avšak nebyl zaznamenán zvýšený výskyt malformací [tj. špatného vývoje, deformací]. Cipralex by neměl být během těhotenství užíván, pokud to není nezbytně nutné a pouze po pečlivém zvážení poměru rizika a prospěšnosti.
Novorozenci matek, které užívaly Cipralex do pozdních stadií těhotenství a obzvláště v posledním trimestru, by měli být pečlivě sledováni. Je nutné se vyvarovat náhlého ukončení léčby během těhotenství.
U novorozenců, jejichž matky užívaly SSRI/SNRI do pozdních stadií těhotenství, se mohou vyskytnout následující příznaky: respirační [dechová] tíseň, cyanóza [zmodrání], apnoe [krátkodobé zástavy dechu], záchvaty, nestabilní tělesná teplota, obtíže s krmením, zvracení, hypoglykemie [snížená hladina cukru], hypertonie [nadměrné svalové napětí], hypotonie [nízké svalové napětí], hyperreflexie [intenzivnější projevy reflexů], tremor [třes], nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, somnolence [spavost] a poruchy spánku. Tyto symptomy mohou být způsobeny serotonergními [tj. ovliněním hladiny serotoninu] účinky nebo se jedná o příznaky z vysazení. Ve většině případů se tyto komplikace vyskytnou okamžitě nebo brzy (do 24 hodin) po porodu.
Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, zvláště v jeho pozdním stadiu může zvýšit riziko vzniku perzistující [přetrvávající] plicní hypertenze [vysokého tlaku] novorozenců (PPHN). Zjištěné riziko je přibližně 5 případů na 1000 těhotenství. V běžné populaci se objevují 1 až 2 případy PPHN na 1000 těhotenství.
Kojení
Předpokládá se, že se escitalopram vylučuje do mateřského mléka.
Proto se kojení během léčby nedoporučuje.

Předávkování

Toxicita
Klinické údaje o předávkování escitalopramem jsou omezené a v mnoha případech zahrnují současné předávkování jinými přípravky. Ve většině případů byly hlášeny mírné nebo žádné symptomy. [...]

Symptomy
Symptomy [příznaky] pozorované při předávkování escitalopramem zahrnují příznaky, které se vztahují především k centrální nervové soustavě (od závratě, tremoru [třesu] a agitovanosti [rozrušení] až ke vzácným případům serotoninového syndromu, křečím a kómatu), ke gastrointestinálnímu [trávícímu] systému (nevolnost/zvracení), ke kardiovaskulárnímu [srdečně-cévnímu] systému (hypotenze [nízký tlak], tachykardie [zrychlená srdeční činnost], prodloužení intervalu QT [jeden ze sledovaných údajů na EKG, depolarizace srdečních komor] a arytmie [narušený rytmus srdeční činnosti]) a k poruše rovnováhy elektrolytů/tekutin (hypokalemie [nízká hladina draslíku], hyponatremie [nízká hladina sodíku]).

Léčba
Specifické antidotum [protilátka] není k dispozici. Je nutno zajistit a udržet volné dýchací cesty, zajistit odpovídající oxygenaci [přísun kyslíku] a respirační [dýchací] funkce. Je třeba zvážit výplach žaludku a podání aktivního uhlí. Výplach žaludku je nutno provést co nejdříve po zjištěném perorálním požití [spolknutí]. Doporučuje se sledovat srdeční a životně důležité funkce a zavést obecná symptomatická [tj. dle konkrétních příznaků] podpůrná opatření.

Zdroj: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=cipralex&data[code]=&data[atc_group]=&data[material]=
&data[path]=&data[reg]=&data[radio]=none&data[rc]=&data[with_adv]=0&search=Vyhledat&data[listing]=20

text v hranatých závorkách byl doplněn provozovatelem webu

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

 

Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
 
 
Doporučujeme weby:

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz